Документация за участие

Договор – образец

ОБРАЗЕЦ 1 – Опис на предоставените документи

ОБРАЗЕЦ 2 – представяне на участника

ОБРАЗЕЦ 3 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

ОБРАЗЕЦ 4- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 5 – Списък на услугите, идентични или сходни на обществената поръчката

ОБРАЗЕЦ 6 – Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър

ОБРАЗЕЦ 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ 8 1_техническо по обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 8 2_техническо по обособена позиция № 2_final

ОБРАЗЕЦ 9 – Декларация за срока на валидност на офертата

ОБРАЗЕЦ 10 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

ОБРАЗЕЦ 11.1_цена обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 11.2_цена обособена позиция № 2_final

ОБЯВА

Техническа спецификация поз. 1

Техническа спецификация поз.2

Указания