> Процедура 10 – Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестици

ДАТА: 14.09.2016 / АОП НОМЕР: 9056509
Номер на електронна преписка в Профил на купувача: 10/14.09.2016г.
Вид на процедурата: оферти с обява за поръчки на стойност по чл.20, ал.3
Име: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ „Разходи-ползи“ /Финансов анализ/, съгласно Приложение № 6 към чл.25, т.5, 6 и 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на под-мярка 7.2. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.– по обособени позиции
Описание: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ „Разходи-ползи“ /Финансов анализ/, съгласно Приложение № 6 към чл.25, т.5, 6 и 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на под-мярка 7.2. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.– по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ „Разходи-ползи“ /Финансов анализ/, съгласно Приложение № 6 към чл.25, т.5, 6 и 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на под-мярка 7.2. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари в населени места от Община Чупрене, Област Видин“
Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ „Разходи-ползи“ /Финансов анализ/, съгласно Приложение № 6 към чл.25, т.5, 6 и 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на под-мярка 7.2. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Чупрене, Област Видин”.