Обща информация

Линк към АОП:
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза: технически проект за обект:„ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г“, чрез събиране на оферти с обява за поръчки на стойностпо чл.20, ал.3.