> Процедура 9 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза: технически проект за обект:

ДАТА: / АОП НОМЕР: 09.09.2016/№ 9056344
Номер на електронна преписка в Профил на купувача: 9/09.09.2016г.
Вид на процедурата: оферти с обява за поръчки на стойност по чл.20, ал.3.
Име:
Описание:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза: технически проект за обект:
„ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ“,
във връзка с кандидатстване по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020