>Процедура 15 – Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка

ДАТА: 17.07.2017/ АОП НОМЕР: 01564-2017-0001
Вид на процедурата: Публично състезание, чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Номер на електронна преписка в Профил на купувача: 15/ 17.07.2017 г.
Име: Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка
Описание:
Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на община Чупрене, с 6 /шест / обособени позиции” :
Обособена позиция № 1 Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба
Обособена позиция № 2 Мляко, млечни продукти и яйца
Обособена позиция № 3 Хляб, хлебни и тестени изделия
Обособена позиция № 4 Пресни плодове и зеленчуци
Обособена позиция № 5 Преработени и консервирани плодове, зеленчуци и храни
Обособена позиция № 6 Пакетирани храни, мазнини, подправки и захарни изделия