> Процедура 2 – Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени поз

ДАТА: 02.02.2015 г / АОП НОМЕР: 01564-2015-0001
Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции
Описание: Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции

> Процедура 2 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка - обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени поз

Договор за обществена поръчка “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции”

Договор храни Техническа спецификация към Договор Информация за сключен договор

Read More
> Процедура 2 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка - обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени поз

Протоколи и доклади на комисията “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции”

Протокол 1 – 05.03.2015г Писмо АИМ ООД – 09.03.2015 г Писмо Елина-М ЕООД – 09.03.2015 г Писмо ЮБП ЕООД –

Read More
> Процедура 2 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка - обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени поз

Документация за участие “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции”

Методика Проекто-договор Техническо задание Указания Образци

Read More
> Процедура 2 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка - обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени поз

Откриване на процедура “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции”

Обявление Решение

Read More
> Процедура 2 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка - обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени поз

Обща информация “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции”

Линк към АОП

Read More