Договор за обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции“

Договор храни

Техническа спецификация към Договор

Информация за сключен договор

Протоколи и доклади на комисията „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции“

Протокол 1 – 05.03.2015г

Писмо АИМ ООД – 09.03.2015 г

Писмо Елина-М ЕООД – 09.03.2015 г

Писмо ЮБП ЕООД – 09.03.2015 г

Протокол 2 – 12.03.2015 г

Протокол 3 – 09.04.2015 г

Протокол 4- 08.05.2015 г

Покана АИМ ООД – 12.05.2015 г

Покана Елина-М ЕООД – 12.05.2015 г

Покана ЮБП ЕООД – 12.05.2015 г

Протокол 5 – 19.05.2015 г

 

Документация за участие „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции“

Методика

Проекто-договор

Техническо задание

Указания

Образци

Откриване на процедура „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции“

Обявление

Решение

Обща информация „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции“

Линк към АОП