Текущи документи и плащания

ФАКТУРИ м.ЮЛИFAKTURI M.UNI FAKTURI.MAI нформация за извършени плащания м.август 2016 г. Информация за извършени плащания м.септември 2016 г. Информация за извършени плащания м.октомври 2016 г. Информация за извършени плащания м. Ноември 2016 г. Информация за извършени плащания м. Декември 2016 г. Информация за извършени плащания за м.февруари 2017 Информация за извършени плащания за м. март 2017 Информация за извършени плащания за м.април 2017

Гаранции за изпълнение

Гаранция за изпълненние_ЕТ ИВИЛ

Гаранция за изпълнение_ЮБП

Гаранция за изпълнение Елина-М

Гаранции за изпълнение_Лъки Враца

Договор за обществена поръчка

Договор с Лъки-Враца ЕООД

Договор с ЕТ ИВИЛ – Иван Кръстев

Договор с Елина-М ЕООД

Договор с ЮБП ЕООД

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 4

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1

Покана АИМ ООД

Покана Елина-М ЕООД

Покана ЕТ ИВИЛ

Покана Лъки-Враца ЕООД

Покана ЮБП ЕООД

 

Документация за участие „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции”

Решение

Обявление

Указания

Техническо задание

Образци

Проекто – договор

Откриване на процедура „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини, на територията на Община Чупрене с 11 /единадесет/ обособени позиции”

Обявление

Решение