Обща информация

 

Обява-Чупрене-площади

Административни сведения

Предлагана цена

Технически спецификации

Техническо предложение

КСС – Площади

 

 

 

Документация за участие

Документация _ горива 2017 -new

Приложение № 1 – Опис

Приложение № 2 – ЕЕДОП

Приложение № 3.1-Предложение

Приложение № 3.2-Предложение

Приложение № 3.3-Предложение

Приложение № 3.4-Предложение

Приложение № 4- Икономич

Приложение № 5 – Д. 54

Приложение № 6 – Д. 102

Приложение № 7 – Д. 44.5-свързани

Приложение № 8 – условия на договор

Приложение № 9 – Д. валидност

Приложение № 10.1 – Cenovo

Приложение № 10.2 – Cenovo

Приложение № 10.3 – Cenovo

Приложение № 10.4 – Cenovo

Приложение № 11 Списък

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

 

 

 

 

Текущи документи и плащания

ФАКТУРИ м.ЮЛИFAKTURI M.UNI FAKTURI.MAI нформация за извършени плащания м.август 2016 г. Информация за извършени плащания м.септември 2016 г. Информация за извършени плащания м.октомври 2016 г. Информация за извършени плащания м. Ноември 2016 г. Информация за извършени плащания м. Декември 2016 г. Информация за извършени плащания за м.февруари 2017 Информация за извършени плащания за м. март 2017 Информация за извършени плащания за м.април 2017

Документация за участие

Опис на представените документи

Документация за участие

Образци за ценово предложение по обособени позиции:

Ценово ОП1

Ценово ОП2

Ценово ОП3

Ценово ОП4

Ценово ОП5

Ценово ОП6

Обща информация

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО С.РЕПЛЯНА

Тип на процедурата: събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Връзка към АОП