Решения за промяна в документацията

Решение прекратяване

Обявление АОП-прекратяване

Обща информация

документация СМР

espd-request

КСС-1

Образци СМР Чупрене

Част Геодезия-Горни Лом

Част ПБЗ-Горни Лом

Част ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Горни Лом

Част Водоснабдяване Горни Лом-1

Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3

Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Долни Лом Част

ПБЗ-Долни Лом

Част ПУСО-Долни Лом

Част ПБ-Долни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1

Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3

Част Водоснабдяване Долни Лом -4

Част Геодезия-Репляна

Част ПБЗ-Репляна

Част ПУСО-Репляна

Част ПБ-Репляна

Част водоснабдяване Репляна -1

Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна -3

Част Геодезия-Средогрив

Част ПБЗ-Средогрив

Част ПУСО-Средогрив

Част ПБ-Средогрив

Част Водоснабдяване Средогрив-1

Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив -3

Обща информация

Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Вид

Документация_надзор ВиК

Обява надзор

договор проект

Образци

Информация за публикувана обява

Документация за участие

Договор – образец

ОБРАЗЕЦ 1 – Опис на предоставените документи

ОБРАЗЕЦ 2 – представяне на участника

ОБРАЗЕЦ 3 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

ОБРАЗЕЦ 4- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 5 – Списък на услугите, идентични или сходни на обществената поръчката

ОБРАЗЕЦ 6 – Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър

ОБРАЗЕЦ 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ 8 1_техническо по обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 8 2_техническо по обособена позиция № 2_final

ОБРАЗЕЦ 9 – Декларация за срока на валидност на офертата

ОБРАЗЕЦ 10 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

ОБРАЗЕЦ 11.1_цена обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 11.2_цена обособена позиция № 2_final

ОБЯВА

Техническа спецификация поз. 1

Техническа спецификация поз.2

Указания

Обща информация

 

Обява-Чупрене-площади

Административни сведения

Предлагана цена

Технически спецификации

Техническо предложение

КСС – Площади

 

 

 

Документация за участие

Документация _ горива 2017 -new

Приложение № 1 – Опис

Приложение № 2 – ЕЕДОП

Приложение № 3.1-Предложение

Приложение № 3.2-Предложение

Приложение № 3.3-Предложение

Приложение № 3.4-Предложение

Приложение № 4- Икономич

Приложение № 5 – Д. 54

Приложение № 6 – Д. 102

Приложение № 7 – Д. 44.5-свързани

Приложение № 8 – условия на договор

Приложение № 9 – Д. валидност

Приложение № 10.1 – Cenovo

Приложение № 10.2 – Cenovo

Приложение № 10.3 – Cenovo

Приложение № 10.4 – Cenovo

Приложение № 11 Списък

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

 

 

 

 

Текущи документи и плащания

ФАКТУРИ м.ЮЛИFAKTURI M.UNI FAKTURI.MAI нформация за извършени плащания м.август 2016 г. Информация за извършени плащания м.септември 2016 г. Информация за извършени плащания м.октомври 2016 г. Информация за извършени плащания м. Ноември 2016 г. Информация за извършени плащания м. Декември 2016 г. Информация за извършени плащания за м.февруари 2017 Информация за извършени плащания за м. март 2017 Информация за извършени плащания за м.април 2017

Документация за участие

Опис на представените документи

Документация за участие

Образци за ценово предложение по обособени позиции:

Ценово ОП1

Ценово ОП2

Ценово ОП3

Ценово ОП4

Ценово ОП5

Ценово ОП6