Обща информация

Решение прекратяване на процедураОбявление АОП–прекратяване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Въпроси-отговори №1Въпроси отговори № 2

Обявление СМР ВиК, Решение СМР ВиКespd-request

КСС

Образци СМР Чупрене

документация СМР

Част ПБ-Горни ЛомЧаст ПБЗ-Горни ЛомЧаст ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Долни ЛомЧаст ПБЗ-Долни ЛомЧаст ПУСО-Долни Лом

Част ПБЗ-РеплянаЧаст ПБ-РеплянаЧаст ПУСО-Репляна

Част ПБЗ-СредогривЧаст ПБ-СредогривЧаст ПУСО-Средогрив

Част Водоснабдяване Горни Лом-1Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Горни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3Част Водоснабдяване Долни Лом-4

Част Геодезия Долни Лом

Част водоснабдяване Репляна -1Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна-3Част Геодезия Репляна

Част Водоснабдяване Средогрив-1Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив-3Част Геодезия Средогрив

Решения за промяна в документацията

Решение прекратяване

Обявление АОП-прекратяване

Обща информация

документация СМР

espd-request

КСС-1

Образци СМР Чупрене

Част Геодезия-Горни Лом

Част ПБЗ-Горни Лом

Част ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Горни Лом

Част Водоснабдяване Горни Лом-1

Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3

Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Долни Лом Част

ПБЗ-Долни Лом

Част ПУСО-Долни Лом

Част ПБ-Долни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1

Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3

Част Водоснабдяване Долни Лом -4

Част Геодезия-Репляна

Част ПБЗ-Репляна

Част ПУСО-Репляна

Част ПБ-Репляна

Част водоснабдяване Репляна -1

Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна -3

Част Геодезия-Средогрив

Част ПБЗ-Средогрив

Част ПУСО-Средогрив

Част ПБ-Средогрив

Част Водоснабдяване Средогрив-1

Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив -3

Обща информация

Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Вид

Документация_надзор ВиК

Обява надзор

договор проект

Образци

Информация за публикувана обява

Документация за участие

Договор – образец

ОБРАЗЕЦ 1 – Опис на предоставените документи

ОБРАЗЕЦ 2 – представяне на участника

ОБРАЗЕЦ 3 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

ОБРАЗЕЦ 4- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 5 – Списък на услугите, идентични или сходни на обществената поръчката

ОБРАЗЕЦ 6 – Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър

ОБРАЗЕЦ 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ 8 1_техническо по обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 8 2_техническо по обособена позиция № 2_final

ОБРАЗЕЦ 9 – Декларация за срока на валидност на офертата

ОБРАЗЕЦ 10 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

ОБРАЗЕЦ 11.1_цена обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 11.2_цена обособена позиция № 2_final

ОБЯВА

Техническа спецификация поз. 1

Техническа спецификация поз.2

Указания

Обща информация

 

Обява-Чупрене-площади

Административни сведения

Предлагана цена

Технически спецификации

Техническо предложение

КСС – Площади