Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 759234

Договор

ценово предложение – rar

Предложение за изпълнение на поръчката екодин еоод – rar

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 759490

Договор

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 759510

Договор

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедура по ЗОП

Решение за определяне на изпълнител

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци

tehnichesko zadanie

obrazci.obiava.rupite

proekt na dogovor

Копие на 1_3_KSS

sn-all (2)-Modelчаст1

sn-all (2)-Modelчаст2

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка

Номер на преписката в профил на купувача : 70/10.11.2016

Документация за участие

Документация – pdf

dostavka energia 2

Tehn.zadanie_ energia

Откриване на процедура

Решение за откриване на процедура – ID 757166

Обявление – ID 757168

Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - – ID 9058364

Партиден номер 00212

Решения за промяна в документацията

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – ID 756897

Документация за участие

Документация – pdf

документация

Част – Технически спецификации

ЧАСТ -Методика за оценка

Proekt_dogovor

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №2

Протокол №1

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

KSS – pdf

tehnicheska spesifikatcija – doc

Образци_обява -doc

proekt na dogovor – doc

KSS

Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9057648