Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител

Решение

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №6

Протокол №5

Протокол 4

Протокол №3

Протокол 2

Протокол 1

Договор за обществена поръчка

Информация за сключени договори – ID 789226

Договор – Стреза

Договор – Заечки

Договор – ПиЕсПи

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 784662

Договор

Техническо предложение-1

Техническо предложение-2

Ценово предложение

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – ID 785093

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 782864

Договор за доставка

Техническа спецификация

Ценово предложение

Образец №3

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за изменение на Решение №4 от 30.01.2017 за определяне на изпълнител на обществената поръчка

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение №4 за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Договор за обществена поръчка

Договор №166 – 2016

Договор №189 – 2016

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка-ID761942

Обявление за възложена поръчка – ID 759234

Договор

ценово предложение – rar

Предложение за изпълнение на поръчката екодин еоод – rar