Приключване / прекратяване на договора

Справка по чл.22б т.15 от ЗОП

Текущи документи и плащания по договора

Справка по чл.22б т.14 от ЗОП

Договор за обществена поръчка

Договор обособена позиция 1

Договор обособена позиция 2

Публична покана по чл.101б на ЗОП

публична покана

документация 26.05.2015

разяснения