Договор за обществена поръчка

Договор с изпълнител

Информация за сключен договор

Приложение 1-Техническа спецификация

Приложение 2-Техн.предложение-част 1 – 1

Приложение 2-Техн.предложение-част 1 – 2

Приложение 2-Техн.предложение-част 1 – 3

Приложение 2-Техн.предложение-част 1 – 4

Приложение 2-Техн.предложение-част 1 – 5

Приложение 2-Техн.предложение-част 2 – 1

Приложение 2-Техн.предложение-част 2 – 2

Приложение 2-Техн.предложение-част 2 – 3

Приложение 2-Техн.предложение-част 2 – 4

Приложение 2-Техн.предложение-част 2 – 5

Приложение 2-Техн.предложение-част 3 – 1

Приложение 2-Техн.предложение-част 3 – 2

Приложение 2-Техн.предложение-част 3 – 3

Приложение 2-Техн.предложение-част 3 – 4

Приложение 2-Техн.предложение-част 3 – 5

Приложение 2-Техн.предложение-част 3 – 6

Приложение 3-Ценово предложение-част 1 – 1

Приложение 3-Ценово предложение-част 1 – 2

Приложение 3-Ценово предложение-част 2 – 1

Приложение 3-Ценово предложение-част 2 – 2

Приложение 3-Ценово предложение-част 3

Документация за участие

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

Промяна-18.11.14-Документация-Кърналово

Документация-Кърналово-30.10

КСС-образец 13

RESHENIE OBIAVLENIE

ELEKTRO

KIP iA

ViK