Становища от АОП

Становище за осъществяване на предварителен контрол