Обща информация

Техническа помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по обявена Процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

техническа спецификация – doc

obrazci.obiava.parking obreden dom – doc

proekt na dogovor _parking grobishten park – doc

Копие на 1_3_KSS