Текущи документи и плащания по договора

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки

Предмет на договора Дата на плащане Основание Тип документ Размер на плащането
„Изграждане наобщинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ ІІ, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „SportsforAll”по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”Изпълнител:ДЗЗД „Спорт 2014”

 

Справка за плащане 20.04.2015

Справка за плащане 11.05.2015

плащания

18.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III, т.3.1.2. и сл. от договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол за извършените натурални видове смр (договорени, непредвидени и заменени) и количествено-стойностна сметка с последователно отчитане на стойностите №3 от 05.12.2014 г. /Приложение №4/Фактура 0000000005 от 11.12.2014 г.Платежно нареждане от 18.12.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

141169,35 лева без ДДС, с ДДС 169403,22лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключване / прекратяване на договора

информация за приключване на договора

Допълнително споразумение към договор

допълнително споразумение