Приключване / прекратяване на договора

Предмет на договора Дата на приключване Основание Тип документ
Изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по проект „PromoSafeDriving” по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013г.”

 

27.11.2014 г. Представен Окончателен одитен доклад, Доклад за изпълнение на обществената поръчка  и  оригинал на надлежно изготвена фактура за дължимата сума за изпълнение на обществената поръчка.

Извършено плащане на 27.11.2014 г. съгласно чл.3, ал.6 от договора.

 

Фактура 0000000003 от 04.11.2014 г. и

Приемателно-предавателен протокол от 04.11.2014 г.

Текущи документи и плащания по договора

Предмет на договора Дата на плащане Основание Тип документ Размер на плащането
Извършване на независим финансов одит по проект „PromoSafeDriving” по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013г.”

 

27.11.2014г. Чл.3, ал.1 от Договор В1.13.04-00.09  от 26.09.2013 г.

 

Фактура 0000000003 от 04.11.2014 г. и

Приемателно-предавателен протокол от 04.11.2014 г.

3999 лв.

Гаранции за изпълнение

Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор.

Предмет на договора Дата на освобождаване на гаранция за изпълнение Основание Вид гаранция, размер
Изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по проект „PromoSafeDriving” по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013г.”

 

02.12.2014 г. Чл.4, ал.6, б.“б“ от ДоговорВ1.13.04-00.09  от 26.09.2013 г.

 

И извършено плащане на 27.11.2014 г.

 

 

 

 

Парична гаранция в размер на 79,98 лева.