Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056119

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

техническа спесификация – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява