Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – ID 785093

Договор за обществена поръчка

Договор с изпълнител

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Обща информация

отваряне на цени

„Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Документация за участие

документация 14.04

06 Образци