Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 759510

Договор

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за изменение на решение за избор на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Обща информация

Съобщение – отваряне на ценови оферти

Съобщение към участниците

Партиден номер 00212

Разяснения по документацията за участие

Разяснение 20.06.2016

Документация за участие

документация 10.06

документация10.06