Договор за обществена поръчка

Договор

Техническа спецификация-част 1-Приложение № 1

Техническа спецификация-част 2-Приложение №1

Техническо предложение-част 1-Приложение №2

Техническо предложение-част 2-Приложение №2

Ценово Предложение-Приложение №3

Анекс

Покана за представяне на оферта

Протокол на комисията, назначена със заповед I-225/09/10/2014 г. на кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „СМР за изграждане на ПСОВ в с. Михнево и с.Габрене, общ. Петрич“

Протокол_1-09-10-2014

Разяснения по документацията за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет: „СМР за изграждане на ПСОВ в с. Михнево и с.Габрене, общ. Петрич”

01.10.2014 – Разяснения по документацията и условията за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет: „СМР за изграждане на ПСОВ в с. Михнево и с.Габрене, общ. Петрич”.

писмо_6121(1)

Силоз

Стълба

Типов детайл за бетонова площадка за дизелгенератор 1

Типов детайл за бетонова площадка за дизелгенератор