Приключване / прекратяване на договора

информация относно прекратяването на договорите

Гаранции за изпълнение

информация относно гаранции за изпълнение

Текущи документи и плащания по договора

Информация от Община Петрич за изплатени суми по наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите по договори за изпълнение на обществената поръчка.

м. Април 2015

м. Май 2015

м. Юни 2015

м. Юли 2015

м. Август 2015

М. Септември 2015

М. Октомври 2015

М. Ноември и Декември 2015

М. Януари 2016

М. Февруари 2016

м. Март 2016

Гаранции за участие

Съобщение за връщане на гаранции

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

Договор за обществена поръчка

Договор ОП1

Договор ОП2

договор ОП3

Договор ОП4

Договор ОП5

Обща информация

Съобщение !!!

Съобщение за отваряне на цени

 

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

решение 29 от 13.12.2014

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 за дейността на комисията, назначена със Заповед № IV-А-260/19.08.2014г. на Зам.-Кмета на община Петрич

протокол 1 от 15.10.2014 г.

Протокол 2 от 27.11.2014

Протокол 3 от 09.12.2014

 

 

 

Одобрени експертни становища от предварителен контрол