Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 782864

Договор за доставка

Техническа спецификация

Ценово предложение

Образец №3

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за изменение на Решение №4 от 30.01.2017 за определяне на изпълнител на обществената поръчка

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение №4 за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Документация за участие

Документация – pdf

dostavka energia 2

Tehn.zadanie_ energia

Откриване на процедура

Решение за откриване на процедура – ID 757166

Обявление – ID 757168