Обща информация

Съобщение за отваряне на офертите

Информация удължаване – 9054122

Партиден номер 00212

Разяснения по документацията за участие

Разяснение 04.07.2016

Разяснение 04.07.2016

разяснение 30.06

Документация за участие

Техническа спец. проект на договор и образци

tehnicheska specifikacia

proekt na dogovor

obrazci.obiava