Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване

Разяснения по документацията за участие

Разяснения по документация от 02032016

Разяснение по вх.92-00-433

Решения за промяна в документацията

Решение за промяна 17.02.2016

Решение за промяна_15.02.2016

Документация за участие

Документация към Решение за промяна_15.02.2016

06 Образци

07 Проект на договор_2_9_15

Документация_08022016

Откриване на процедура

Решение_08022016

Обявление_08022016