Приключване / прекратяване на договора

Предмет на договора Дата на приключване Основание Тип документ
Изпълнение на Обособена позиция №2- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект «Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга-Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич», Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034-С0001 от обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по три проекта изпълнявани от Община Петрич по следните обособени позиции: Обособена позиция №1- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „SportsforAll” по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”,Обособена позиция №2- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект «Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга-Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич», Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034-С0001 и Обособена позиция №3- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект „Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич”, по Оперативна програма „Административен капацитет“,  Договор №13-11-52 от 22.08.2013 г. „

 

28.10.2014 г. Ивършена доставка на 24.10.2014 г. и плащане на 28.10.2014 г.

 

Фактура 0000011969 от 27.10.2014 г.

Фактура 0000011971 от 27.10.2014 г.;

Фактура 0000011972 от 27.10.2014 г.

Приемателно-предавателен протокол от 24.10.2014 г.

Гаранции за изпълнение

Предмет на договора Дата на освобождаване на гаранция за изпълнение Основание Вид гаранция, размер
Изпълнение на Обособена позиция №2- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект «Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга-Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич», Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034-С0001 от обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по три проекта изпълнявани от Община Петрич по следните обособени позиции: Обособена позиция №1- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „SportsforAll” по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”,Обособена позиция №2- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект «Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга-Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич», Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034-С0001 и Обособена позиция №3- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект „Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич”, по Оперативна програма „Административен капацитет“,  Договор №13-11-52 от 22.08.2013 г. „  31.10.2014 г. Чл.22, ал.3, б.“б“ от Договор BG051PO001-5.2.12-0034-С0001-D-1  от 08.07.2014г.И извършено плащане на 28.10.2014 г.

 

 

 

 

Парична гаранция в размер на 41.18 лева.

Текущи документи и плащания

Предмет на договора Дата на плащане Основание Тип документ Размер на плащането
Изпълнение на Обособена позиция №2- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект «Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга-Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич», Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034-С0001 от обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по три проекта изпълнявани от Община Петрич по следните обособени позиции: Обособена позиция №1- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „SportsforAll” по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”,Обособена позиция №2- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект «Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга-Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич», Договор за БФП №BG051PO001-5.2.12-0034-С0001 и Обособена позиция №3- Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по проект „Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич”, по Оперативна програма „Административен капацитет“,  Договор №13-11-52 от 22.08.2013 г. „

 

28.10.2014 г. Чл.3, ал.1 от Договор BG051PO001-5.2.12-0034-С0001-D-1  от 08.07.2014г.

 

Фактура 0000011969 от 27.10.2014 г.

Фактура 0000011971 от 27.10.2014 г.;

Фактура 0000011972 от 27.10.2014 г.

Приемателно-предавателен протокол от 24.10.2014 г.

2059.07 лв. без ДДС. С ДДС 2470.88 лв.

Одобрени експертни становища от предварителен контрол