Договор за обществена поръчка

Договори по обособена позиции може да видите тук: Договор 23 об.п. 1, Договор об.п.3 сензорна зала и Договор 22 об.п. 4

Разяснения по документацията за участие

Разяснения по постъпил въпрос: Otgovor Актуални образци по Обособена позиция № 4: Образци 9.4. Образци 10.4.

Обща информация

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по проект BG05M9OP001-2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим … Read more

Гаранции за изпълнение

Договор 74/01.04.2015 за Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведение на територията на община Братя Даскалови са внесени: Гаранция за участие в размер на      500 лв., внесена на 16.03.2015 г. Гаранция за изпълнение в размер на 2 710,45 лв., внесена на 31.03.2015 г.