Текущи документи и плащания по договора

Извършени плащания за Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови- Обособена позиция № 2 по Договор № 55/27.02.2015 г.:

Информация за извършено плащане 1

Информация за извършено плащане 2

Информация за извършено плащане 3

Информация за извършено плащане 4

Информация за извършено плащане 5

Информация за извършено плащане 6

Информация за извършено плащане 7

Информация за извършено плащане 8

Информация за извършено плащане 9

Информация за извършено плащане 10

Информация за извършено плащане 11

Информация за извършено плащане 12

Извършени плащания за Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови- Обособена позиция № 3 по Договор № 56/27.02.2015 г:

Информация за извършено плащане 1

Информация за извършено плащане 2

Информация за извършено плащане 3

Информация за извършено плащане 4

Информация за извършено плащане 5

Информация за извършено плащане 6

Информация за извършено плащане 7

Информация за извършено плащане 8

Информация за извършено плащане 9

Информация за извършено плащане 10

Информация за извършено плащане 11

Информация за извършено плащане 12

Информация за извършено плащане 13

Информация за извършено плащане 14

Информация за извършено плащане 15

Информация за извършено плащане 16

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на Договор № 57 от 26.02.2015 г. 

Информация за изпълнението на Договор № 55 от 26.02.2015 г. 

Информация за изпълнението на Договор № 56 от 26.02.2015 г. 

Гаранции за изпълнение

По Договор 55/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2 е внесена на 05.03.2015 г. гаранция за изпълнение в размер на 863,80 лв.

По Договор 55/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2 е възстановена на 31.05.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 863,80 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

По Договор 56/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови – Обособена позиция № 3 е внесена на 05.03.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 2 951,76 лв.

По Договор 56/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови – Обособена позиция № 3 е възстановена на 31.05.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 2 951,76 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

По Договор 57/27.02.2015 г. за доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 4 е внесена на 05.03.2015 г. гаранция за изпълнение в размер на 332,27 лв.

По Договор 57/27.02.2015 г. за доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 4 е възстановена на 31.05.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 332,27 лв.

Договор за обществена поръчка

Договор 55/27.02.2015г за Доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2 – виж тук dogovor55

Договор 56/27.02.2015г за Доставка на хранителни продукти на нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови – Обособена позиция № 3 – виж тук dogovor56

Договор 57/27.02.2015г за Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 4 – виж тук dogovor57

Гаранции за участие

По Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови е внесена на 22.12.2014 г. гаранция за участие в размер на 130 лв.

По Договор 55/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2 е възстановена на 05.03.2015 г. гаранция за участие в размер на 130 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

По Обособена позиция № 3 за доставка на хранителни продукти на нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови е внесена на 22.12.2014 г. гаранция за участие в размер на 400 лв.

По Договор 56/27.02.2015г за доставка на хранителни продукти на нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови – Обособена позиция № 3 е възстановена на 03.05.2014 г. гаранция за участие в размер на 400 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

По Обособена позиция № 4 - Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови е внесена на 22.12.2014 г. гаранция за участие в размер на 50 лв.

По Договор 57/27.02.2015 г. за Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 4 е възстановена на 05.03.2015 г. гаранция за участие в размер на 50 лв.

 

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата по особена позиция 1 reshenieRD11

Решение за класиране на участниците за избор на изпълнител по обособени позиции № 2, № 3 и  № 4 reshenie29

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 от работа на комисията protokol1

Протокол 1 приет от Кмета на Община Братя Даскалови protokol1201

Протокол 3 protokol3

Обща информация

Съгласно чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме участниците в откритата процедура с предмет: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ХИГИЕННИ И САНИТАРНИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩАТА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”, както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, че комисия назначена от Възложителя ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници по особобени позиции №2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови, №3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови и №4 – Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови и ще разгледа, оцени и класира офертите на допуснатите на този етап участници, на 22.01.2015 г. от 14,00 часа в заседателната зала в сградата на Община Братя Даскалови.

Съобщението е публикувано в раздел „Профил на купувача” в интернет страницата на общината и е изпратено по електронен път до участника.

Виж тук saob6tenie


 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти, хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови” по четири обособени позиции: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 1; Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2; Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови – Обособена позиция № 3; Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 4


За повече информация по процедурата: Община Братя Даскалови, ул.“Септемврийци“ №55-57, За: Мануела Делчева, Р. България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 04134 2312, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

 

Разяснения по документацията за участие

Във връзка с постъпил въпрос входиран с № 39-00-2/16.12.2014 г. публикуваме отговора на Възложителя с изх.№ 39-00-2#1/18.12.2014 г. - Vypros-Otgovor39-00-2

Документация за участие

Документация за участие в обществена поръчка с предмет “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ХИГИЕННИ И САНИТАРНИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩАТА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” може да бъде изтеглена от тук - Documentacia-hran

Откриване на процедура

Решение №РД-440/26.11.2014 г. на зам.кмета на Община Братя Даскалови, упълномощен с функциите на Възложител със Заповед №РД-436/20.11.2014 г. на кмета на Община Братя Даскалови - ReshenieRD-440

Обявление за обществена поръчка - Obqvlenie-Hrani

Обществената поръчка е публикувана в регистъра на обществените поръчки под № 00256-2014-0006.