Текущи документи и плащания по договора

Извършени плащания за Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови- Обособена позиция № 2 по Договор № 55/27.02.2015 г.: Информация за извършено плащане 1 Информация за извършено плащане 2 Информация за извършено плащане 3 Информация за извършено плащане 4 Информация за извършено плащане 5 Информация за извършено плащане 6 Информация … Read more

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на Договор № 57 от 26.02.2015 г.  Информация за изпълнението на Договор № 55 от 26.02.2015 г.  Информация за изпълнението на Договор № 56 от 26.02.2015 г. 

Гаранции за изпълнение

По Договор 55/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2 е внесена на 05.03.2015 г. гаранция за изпълнение в размер на 863,80 лв. По Договор 55/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция … Read more

Договор за обществена поръчка

Договор 55/27.02.2015г за Доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2 – виж тук dogovor55 Договор 56/27.02.2015г за Доставка на хранителни продукти на нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови – Обособена позиция № 3 – виж тук dogovor56 Договор 57/27.02.2015г за Доставка на хигиенни и … Read more

Гаранции за участие

По Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови е внесена на 22.12.2014 г. гаранция за участие в размер на 130 лв. По Договор 55/27.02.2015 г. за доставка на хранителни продукти за нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 2 … Read more

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата по особена позиция 1 reshenieRD11 Решение за класиране на участниците за избор на изпълнител по обособени позиции № 2, № 3 и  № 4 reshenie29

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 от работа на комисията protokol1 Протокол 1 приет от Кмета на Община Братя Даскалови protokol1201 Протокол 3 protokol3

Обща информация

Съгласно чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме участниците в откритата процедура с предмет: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ХИГИЕННИ И САНИТАРНИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩАТА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”, както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и … Read more

Разяснения по документацията за участие

Във връзка с постъпил въпрос входиран с № 39-00-2/16.12.2014 г. публикуваме отговора на Възложителя с изх.№ 39-00-2#1/18.12.2014 г. – Vypros-Otgovor39-00-2

Документация за участие

Документация за участие в обществена поръчка с предмет “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ХИГИЕННИ И САНИТАРНИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩАТА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” може да бъде изтеглена от тук – Documentacia-hran

Откриване на процедура

Решение №РД-440/26.11.2014 г. на зам.кмета на Община Братя Даскалови, упълномощен с функциите на Възложител със Заповед №РД-436/20.11.2014 г. на кмета на Община Братя Даскалови – ReshenieRD-440 Обявление за обществена поръчка – Obqvlenie-Hrani Обществената поръчка е публикувана в регистъра на обществените поръчки под № 00256-2014-0006.