Договор за обществена поръчка

Договор 35 от 16.05.2016 за обособена позиция № 1 Договор 36 от 16.05.2016 за обособена позиция № 2 Договор 38 от 17.05.2016 за обособена позиция № 3

Обща информация

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на експерти по три  обособени позиции за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по проект BG05M9OP001-2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, … Read more