Оферти от фирми

Оферта  „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Стара Загора - оферта ВиК

Оферта  „Трейс Ямбол“ АД – Ямбол - оферта Трейс Ямбол

Оферта „Инфра Експерт“ АД – София - оферта Инфра Експерт

Документация за участие

Обяснителни записки и технически спецификации - вижте тук ОЗ и ТС

Образец на Количествени стойностни сметки – вижте тук образец на ксс

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна-консултация-Братя-Даскалови2017

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Горно Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с. Черна Гора, Община Братя Даскалови“ - Покана10072017

Откриване на процедура

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризово,Община Братя Даскалови – 10.07.2017 г.

Уточнение към обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“ са участвали външни лица – фирма „ЗОП-Мениджмънт“ ЕООД с ЕИК:203067643

Оферти на участниците

Офертите на участниците може да видите тук:

Оферта Ватербилд ЕООД

Оферта Трейс Ямбол АД

оферта Инфра Експерт

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение РД 120/09.03.2017г може да видете тук: Решение 122 от 13.03.2017

 

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна консултация Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови 

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови“ може да видите тук: покана

Документация за пазарни консултации

Документация за пазарни консултации: пазарна косултация братя даскалови път

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации: покана пътища

Изготвяне на техническо задание за обществена поръчка с предмет: Изработване на технически проект за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с. Гранит, с. Г. Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с.Ч. гора, община Бр. Даскалови

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет: Изработване на технически проект за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с. Гранит, с. Г. Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с.Ч. гора, община Бр. Даскалови е изготвено техническо задание от външно лице - Жаклина Димова Смилянова с месторабота „ВиК“ ЕООД гр.Стара Загора, с което е сключен договор за услуга №96/23.06.2016 г. Приетото от Възложителя техническо задание е част от документацията на обществена поръчка с предмет: Изработване на технически проект за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с. Гранит, с. Г. Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с.Ч. гора, община Бр. Даскалови

Изготвяне на техническо задание за обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и за реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи»

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и за реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи” е изготвено техническо задание от външно лице – Мария Петрова Трифонова, с което е сключен договор за услуга №97/23.06.2016 г. Приетото от Възложителя техническо задание е част от документацията на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и за реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи”