Обща информация

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на доставка и монтаж на медицински уреди и оборудване за нуждите на рехабилитационна зала за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по проект BG05M9OP001-2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Процедура на директно предоставяне … Read more