Договор за обществена поръчка

Договор за доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и ДСП –  Договор 59 санитарни

Протоколи и доклади на комисията

Доклад от работата на комисията - доклад 1

Протокол от работата на комисията - Протокол 1

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решението за обществена поръчка - Решение 222

Документация към покана до определени лица

Покана03.05.17 - покана до определени лица

Заповед№207 - заповед за откриване на процедура

Proekt-dogovor03052017 - проект на договор

Tehnspecifikacia03052017 - техническа спецификация

Ukazania-obrazci03052017 - указания и образци

Обща информация

Линк към АОП:    /02.05.2017

Номер на импортиран документ: