Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор  72

Обявление за възложена поръчка

Обявление в РОП за възложена поръчка - Обявление за възложена поръчка

РОП – линк

Договор за възлагане на обществена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 - протокол 1 10.07.2017

Протокол № 2 - Протокол 2

Доклад - Доклад

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценово предложение - съобщение 11.07

Обявление

Обявление за поръчка - обявление

Решения за промяна в документацията

Решение за откриване на процедурата - решение за откриване

Документация за участие

Документация за участие - документация

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА и ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА вижте тук - Obrazci6

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – вижте тук - Tehnicheskaspecifikacia6