Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор  72

Обявление за възложена поръчка

Обявление в РОП за възложена поръчка – Обявление за възложена поръчка РОП – линк

Договор за възлагане на обществена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 – протокол 1 10.07.2017 Протокол № 2 – Протокол 2 Доклад – Доклад

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценово предложение – съобщение 11.07

Обявление

Обявление за поръчка – обявление

Решения за промяна в документацията

Решение за откриване на процедурата – решение за откриване

Документация за участие

Документация за участие – документация КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА и ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА вижте тук – Obrazci6 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – вижте тук – Tehnicheskaspecifikacia6