Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз. 4

Договор за обществена поръчка

Договор 81 от 13.10.2017 г. – вижте тук – Dogowor 81 ot 13.10.2017 Обявление за възложена поръчка

Протоколи и Доклад на комисята

Протокол 2 – вижте тук –  Протокол 2 24.08.2017 Протокол 3 – вижте тук –  Протокол 3 30.08.2017 Доклад на комисията  – вижте тук – Доклад 30.08.2017

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител – виж тук –  Решение 388

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения – съобщение храни 4

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 – вижте тук –  протокол 1 1008

Откриване на процедура

Обявление за поръчката – тук obqvlenie 1907 Решение за откриване на процедурата – тук Решение откриване 1907

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ  – 1907 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Tehnicheska specifikacia-позиция-4 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА – KSS4 ОБРАЗЦИ –  Образци