Текущи документи и плащания по договора

По договор 109/22.12.2014г за зимно поддържане е извършено:

Периодично плащане в размер на 5 579.14, на 24.01.2015г.

Периодично плащане в размер на 7 502.22, на 06.02.2015г.

Периодично плащане в размер на 14 686.98, на 19.05.2015г.

Договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка dogoworzimno

Протоколи и доклади на комисията

Протокол от работата на комисията - ProtokolZimno

Обща информация

За контакти по публичната покана Иван Ангелов, тел. 0884 302342

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публичната покана е качена в портала за обществени поръчки под номер:9036843

Публичната покана може да видите тук - pokanazimno2015

Документация за участие

Документацията може да свалите - Dokumentatsia