Текущи документи и плащания по договора

По Договор 77 от 20.04.2015г е извършено окончателно плащане в размер на 1200.00 лв с ДДС изплатени на 18.08.2015г

Договор за обществена поръчка

за Договора за възлагане на обществена поръчка за упражняване на авторски надзор по време на извършване на СМР вижте тук dogovor77ot20april

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 на комисия, назначена със Заповед на Кмета РД-99/25.03.2015г – виж тук protokolavtorsinadzor Доклад на комисията – виж тук Doklad25.03.2015

Откриване на процедура

С Решение №РД-77/11.03.2015 г. на Кмета на Община Братя Даскалови е открита процедура по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП – ReshenieRD77 Процедурата е под № 00256-2015-0002 в Регистъра на обществените поръчки.