Текущи документи и плащания по договора

По Договор 77 от 20.04.2015г е извършено окончателно плащане в размер на 1200.00 лв с ДДС изплатени на 18.08.2015г

Договор за обществена поръчка

за Договора за възлагане на обществена поръчка за упражняване на авторски надзор по време на извършване на СМР вижте тук dogovor77ot20april

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка – виж тук Reshenie_RD102

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 на комисия, назначена със Заповед на Кмета РД-99/25.03.2015г – виж тук protokolavtorsinadzor

Доклад на комисията – виж тук Doklad25.03.2015

Откриване на процедура

С Решение №РД-77/11.03.2015 г. на Кмета на Община Братя Даскалови е открита процедура по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП - ReshenieRD77

Процедурата е под № 00256-2015-0002 в Регистъра на обществените поръчки.