Договор за обществена поръчка

договор № 2 / 09.01.2017г :dogovor2

Приложения към договора :

Техническа спецификация : tehn.specifikaciq
Техническо предложение : tehn.predlojenie
Ценово предложение: cenovo predlojenie

Съобщение за удължаване на срока

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти вижте тук: АОП удължаване

Документация за участие

Образци на форми: Образци на форми

Проекто-договор: проекто-договор

Техническа спецификация: tehn.specifikaciq

Заповед: zapoved