Договор за обществена поръчка

Договор № 60: договор 60

Образец: ценово предложение

Техническа спецификация: техническа спецификация

Техническо предложение: техническо предложение 1техническо предложение 2

Документация

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП: Obqvaremont

Указания към участниците: Ukazania

Образци към документацията: Obrazci

Техническа спецификация: TehnSpecifikacia

Проект на договор: Proektnadogovor

Линк към АОП: тук