Обявление за прекратяване на процедурата

Обявление за прекратяване на процедурата - Обявление за възложена поръчка

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата – Решение 256

Откриване на процедура

Връзка към АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=786919&newver=2

Решение за откриване на процедура

Решение номер РД-221 от дата 12.05.2017 г.

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817568

BG344, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ПЕТЯ МИХАЙЛОВА, България 6250, СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/profil/?cat=56.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне

IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и домашен социален патронаж на “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти”

IV.2) Обект на поръчката

Доставки

ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти” Доставката на храни и хранителни продукти е за нуждите на ДГ „Детелина” село Оризово, ДГ „Детелина” – филиал с.Мирово, ДГ „Боряна” село Партизанин, ДГ „Боряна” – филиал с.Братя Даскалови, ДГ „Боряна” – филиал с.Найденово, ДГ „Буратино” с.Черна гора, ДГ „Н.Й.Вапцаров” село Гранит, Ученически стол в село Оризово, Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови. Прогнозните количества и обем на стоките, обект на доставка са описани в техническата спецификация и включват – Птичи яйца, олио, Краве масло /0,125 кг./, захар, бисквити, тахан халва, пчелен мед, захарни изделия, нектар, ядки, чай, подправки и други точно конкретизирани в техническата спецификация неразделна част от поканата за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.13 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Количеството и обемът на предвидените доставки не предполагат разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 19500 BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Община Братя Даскалови е обявила процедура за възлагане на обществена поръчка –публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 3: Зърнени храни и варива; Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци, картофи и кореноплодни; Обособена позиция№ 5: Готови за консумация храни в консервиран, замразен или изсушен вид; Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти“ с Решение № РД-142/22.03.2017 г. В предоставения срок за оферти не е постъпила нито една оферта по Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти. Същата с Решение № РД-190/19.05.2017г. е прекратена на основание чл.110,ал.1,т.1 ЗОП поради факта, че няма подадени нито една оферта за позицията. Съгласно чл.182, ал.1, т.2 ЗОП , когато процедурата публично състезание е прекратена , тъй като няма подадени оферти и подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ЕТ „ИМПУЛС – СТАНЧО АТАНАСОВ“ гр.Чирпан, ЕИК 123047024, адрес: гр. Чирпан, община Чирпан, ул.ПАРИЖКА КОМУНА No 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е

Открита с решение №: РД-142 от 22.03.2017 г.
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00256-2017-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10 дневен срок съгласно чл.197,ал.1,т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.05.2017 г.

VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Галина Атанасова Радева

VIII.2) Длъжност

За кмет на Община Братя Даскалови съгласно Заповед №РД-218/11.05.2017 г.

Документи по процедурата

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00256-2017-0002 

Решение №РД-221/12.05.2017 г. за откриване на процедура по пряко договаряне

Покана за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП

Приложения – Техническа спецификация, Образци на документи към поканата