Обявление за прекратяване на процедурата

Обявление за прекратяване на процедурата – Обявление за възложена поръчка

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата – Решение 256

Откриване на процедура

Връзка към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=786919&newver=2 Решение за откриване на процедура Решение номер РД-221 от дата 12.05.2017 г. І: Възложител Публичен I.1) Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 000817568 BG344, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ПЕТЯ МИХАЙЛОВА, България 6250, СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2266, E-mail: [email protected], Факс: 04134 2271 Интернет адрес/и: Основен адрес (URL): www.bratia-daskalovi.com. … Read more

Документи по процедурата

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00256-2017-0002  Решение №РД-221/12.05.2017 г. за откриване на процедура по пряко договаряне Покана за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП Приложения – Техническа спецификация, Образци на документи към поканата