Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз. 4

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор  72

Обявление за приключване на Договори

Обявления-прикл61-62-63-64

Договор за обществена поръчка

Договор 81 от 13.10.2017 г. – вижте тук - Dogowor 81 ot 13.10.2017

Обявление за възложена поръчка

Договор за обществена поръчка по об.п.1

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №078/26.09.2017 г. – виж тук - Договор 78 26.09.2017

Приложение към договор 78 – виж тук – Приложение 1 Ценова офертаПриложение 2 техн.предложение1,  Приложение 3 техническа спецификация

 

 

Договор за обществена поръчка по об.п. 2

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №77/25.09.2017 – виж тук договор77 

Приложение към договор 77 – виж тук -приложение към договор77

Обявление за прекратяване

Обявление за прекратяване на възложената поръчка – вижте тук – Обявление за прекратяване 40

Протоколи и Доклад на комисята

Протокол 2 – вижте тук –  Протокол 2 24.08.2017

Протокол 3 – вижте тук –  Протокол 3 30.08.2017

Доклад на комисията  - вижте тук – Доклад 30.08.2017

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител – виж тук –  Решение 388

Обявление за възложена поръчка

Обявление в РОП за възложена поръчка - Обявление за възложена поръчка

РОП – линк

Договор за възлагане на обществена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения - съобщение храни 4

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 – вижте тук –  протокол 1 1008

Съобщение до „Топлоконтакт – Сливен“ ЕООД

Съобщение

Откриване на процедура

Обявление за поръчката – тук obqvlenie 1907

Решение за откриване на процедурата – тук Решение откриване 1907

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ  - 1907

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Tehnicheska specifikacia-позиция-4

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - KSS4

ОБРАЗЦИ –  Образци