Договор за обществена поръчка

Договор за доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и ДСП –  Договор 59 санитарни

Протоколи и доклади на комисията

Доклад от работата на комисията – доклад 1 Протокол от работата на комисията – Протокол 1

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решението за обществена поръчка – Решение 222

Документация към покана до определени лица

Покана03.05.17 – покана до определени лица Заповед№207 – заповед за откриване на процедура Proekt-dogovor03052017 – проект на договор Tehnspecifikacia03052017 – техническа спецификация Ukazania-obrazci03052017 – указания и образци