Уточнение към обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции”

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“ са участвали външни лица – фирма “ЗОП-Мениджмънт” ЕООД с ЕИК:203067643