Документация за участие

Обява за събиране на оферти – обява-улица Указания за изготвяне на оферта – указания-улица Техническа спецификация – техспец-улица Проект на договор – Проект-договор Образци – Образци-улица Разрешение за строеж – PC-8 Технически проект с части: Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4 Част Геодезия – част 1 + част 2 + част … Read more

Договор за обществена поръчка по об.п.1

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №078/26.09.2017 г. – виж тук – Договор 78 26.09.2017 Приложение към договор 78 – виж тук – Приложение 1 Ценова оферта,  Приложение 2 техн.предложение1,  Приложение 3 техническа спецификация    

Документация за участие

Образци-на-форми образец на проекто-договор Информация за публикуване – виж тук – 04-24-34 зимно техническа спецификация  

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  – Обява зимно поддържане

Договор за обществена поръчка по об.п. 2

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №77/25.09.2017 – виж тук договор77  Приложение към договор 77 – виж тук –приложение към договор77

Договор за обществена поръчка

Договор 76/ 14.09.2017год.-виж тук-договор76

Протоколи и доклади на комисията

Протокола от комисията- виж тук – protokol 07.09.2017

Обявление за прекратяване

Обявление за прекратяване на възложената поръчка – вижте тук – Обявление за прекратяване 40

Протоколи и Доклад на комисята

Протокол 2 – вижте тук –  Протокол 2 24.08.2017 Протокол 3 – вижте тук –  Протокол 3 30.08.2017 Доклад на комисията  – вижте тук – Доклад 30.08.2017

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител – виж тук –  Решение 388