Документация за участие

1-Покана 2-Техническа спецификация 3-Приложение № 1 Списък 4-Приложение № 2 Заявление за участие 5. -Приложение № 3 Техническо предложение 6-Приложение № 4 Декларация труд 7-Приложение № 5 Ценово предложение 8-Приложение № 6 Договор проект espd-request Покана за пряко договаряне Решение за откриване на процедура

Обща информация

Пряко договаряне с предмет: „Доставка на компютърно оборудване“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ БФП BG05М9ОР001-2.040-0100 – C01. Линк в АОП 00997-2020-0001