Протоколи и доклади на комисията

Решение РД-56 от 04.02.20г – публикуван на 05.02.2020 г. Протокол по 181. ал.4 от ЗОП – публикуван на 05.02.2020г. Протокол № 2 – публикуван на 05.02.2020 г. Протокол № 3 – публикуван на 05.02.2020 г. Протокол по чл. 54, ал.7 ППЗОП – публикуван на 26.11.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че се променя датата за отваряне ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ в изпълнение на проект:„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването … Read more

Решения за промяна в документацията

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – публикувано на 03.10.2019 г.