Решение за завършване на процедурата

Решение № РД-04-448-24.10.2017г. за прекратяване на обществена поръчка по обособена позиция № 2 публикувано на 24.10.2017г. Решение № РД-04-407 от 27.09.2017г.за изменение на влязло в сила решение – публикувано на 27.09.2017 г. Решение № РД-04-379 от 07.09.2017 г. за изменение на влязло в сила решение – публикувано на 08.09.2017 г. Решение № РД-04-318 от 10.08.2017 … Read more

Документация за участие

1- Титулна 2-Решение 3.Обявление АОП 3. Обявление ОВ ЕС 4. УКАЗАНИЯ 5. TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8. ESPD-BG1 9. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛ. ДОГОВОР 10. ДЕКЛАРАЦИЯ ВАЛИДНОСТ ОФЕРТА 11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВНО-ОРГ. ФОРМА 12. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР