Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка Петрол АД Договор  № Д-9 от 23.01.2017г. Договор № Д-26 Петрол АД

Обща информация

Номер на поръчката: в  АОП: 00997-2017-0001/20.01.2017

Откриване на процедура

Решение за откриване на процедура