Протоколи и доклади на комисията

Протокол преразглеждане – публикуван на 16.01.2019 г. Протокол- публикуван на 07.01.2019 г.

Съобщение за промяна на датата за отваряне на офертите

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 1 – публикувано на 06.12.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

Прикачени документи