Обща информация

Доставка на гориво за отопление и горива за автопарка за нуждите на Община Шабла и второстепенните разпоредители към нея за период от 2 години