Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 20.07.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на спортна … Read more

Откриване на процедура

Решение Обявление 1- Указания за участие 2.1. – Техническа спецификация – № 1 2.2.-Техническа спецификация – № 2 2.3.-Техническа спецификация – № 3 2.4. – Техническа спецификация – № 4 3. -Списък на документите 4. – ЕЕДОП 4.1 – еЕЕДОП 5.1. – Техническо предложение – № 1 5.2. – Tехническо предложение – № 2 5.3. … Read more