Обща информация

Уважаеми АРХ. СТАНЧО ЦВЕТКОВ ВЕКОВ, На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Технически проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла“