Протоколи и доклади на комисията

Решение за изменение № 384 – публикуван на 09.08.2019г. Решение № 263 – публикуван на 19.06.2019г Протокол по чл 181, ал.4 – публикуван на 19.06.2019г.- Протокол № 3 – публикуван на 19.06.2019г Протокол № 2 – публикуван на 19.06.2019г Протокол № 1 – публикуван на 17.04.2019г.

Текущи документи

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 14.06.2019 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закриване и … Read more

Документация за участие – Публично състезание с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци – гр. Шабла“

Документация Технически проект – Депо