Протоколи и доклади на комисията

Доклад – публикуван на 08.02.2018 г. Протокол № 2 – публикуван на 08.02.2018 г.. ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 09.01.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти – ценовите оферти ще се отворят на 26.01.2018 г. от 10:00 часа.

Откриване на процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение – улично осветление“ линк в АОП: тук линк в Приложение към Официален вестник на ЕС: тук 1.Титулна 2. Решение № РД-04-482 от 13.11.2017г. 3. Обявление … Read more